Sonesta TV Game


soneta2

 

I have the main unit (CIB).

 

type Pong
year 1977