Nokia terminal ILC 7851


 

I have main unit.

 

type terrminal